تفکر در روند آینده (اندیشه فراسوی زمان)

توضیحات
فایل : 15780.pdf 15780.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی

برچسب ها

فارسی : آینده جهان، آینده انسان، تفکر آینده، آینده اندیشی، روش های آینده، آینده نگری، آینده پژوهی، آینده نگاری، آینده پژوهان، پیش گویی، پیش بینی، پیش نگری، پس نگری، زمان آینده، روند آینده

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /