اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (34) قانون اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی»

توضیحات
فایل : 15787.pdf 15787.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصاد بخش عمومی