اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب 1351» 2. مقایسه تطبیقی «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب 1351»، «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» و پیش نویس اولیه «لایحه بانکداری»

توضیحات
فایل : 15784.pdf 15784.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، بانکداری، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمصطفی کاشفی /
مدیر مطالعه : آقای موسی شهبازی غیاثی /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای کامران ندری /
ناظر علمی : آقای صمد عزیزنژاد / آقای سیدعلی روحانی /
متقاضی : کمیسیون اقتصادی /