اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح درآمد پایدار شهرداری های کشور»

توضیحات
فایل : 15785.pdf 15785.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصاد بخش عمومی

برچسب ها

فارسی : درآمد پایدار، شهرداری های کشور، طرح

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ناصر یارمحمدیان /
ناظر علمی : آقای رضا نصراصفهانی /
همکاران : آقای احسان برین /
متقاضی : کمیسیون مشترک طرح درآمدهای پایدار شهرداری های کشور /
اظهارنظر کننده : آقای سیدمجتبی حسینی پور اردکانی / آقای محمدرضا فارسیان /