اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ جمعیت» (اعاده شده از شورای نگهبان)

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی