اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح یک فوریتی الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید» (الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)

توضیحات
فایل : 15538-2.pdf 15538-2.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی