اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» (اعاده شده از شورای نگهبان)

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی