اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه بند «2» ماده (2) قانون مالیات های مستقیم»

توضیحات
فایل : 15793.pdf 15793.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصاد بخش عمومی، مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی