خبرنامه تحولات انرژی (14) دوره دهم

توضیحات
فایل : 15792.pdf 15792.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : نفت شیل آمریکا، ژاپن، قیمت نفت، عربستان، ال ان جی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
همکاران : آقای وحید محمدی /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : کمیسیون انرژی /