آینده پژوهی اتحادیه اروپا

توضیحات
فایل : 15786.pdf 15786.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی

برچسب ها

فارسی : آینده پژوهی، کانون های فکری، کمیسیون اتحادیه اروپا، پارلمان اتحادیه اروپا، آینده اروپا

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای یوسف کریمی /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /