اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی» (در اجرای تبصره (1) ماده (49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

توضیحات
فایل : 15794.pdf 15794.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم مهتاب قراخانلو / آقای امیراحمد ذوالفقاری / آقای موسی شهبازی غیاثی /
ناظر علمی : خانم ناهید حکیم شوشتری / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /
متقاضی : کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی /