بررسی وضعیت انرژی های تجدید پذیر زیستی در ایران و جهان

توضیحات
فایل : 15796.pdf 15796.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین

برچسب ها

فارسی : انرژی تجدیدپذیر، برق زیستی، بیواتانول، بیودیزل، سوخت زیستی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم سهیلا خردمندنیا / آقای مرتضی براتی /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /