مبانی قانونگذاری و برنامه ریزی راهبردی در مدیریت بحران

توضیحات
فایل : 15791.pdf 15791.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصاد بخش عمومی

برچسب ها

فارسی : مدیریت بحران، قانونگذاری، برنامه ریزی راهبردی، توسعه ملی، مخاطرات، آسیب پذیری، مدیریت خطر حوادث و سوانح

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مصطفی محقق /
تنظیم کننده : خانم راضیه امامی میبدی /
اظهارنظر کننده : آقای داریوش ابوحمزه /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /