تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران 9. عملکرد رشد اقتصادی 9 ماهه اول و برآورد سال 1396

توضیحات
فایل : 15800.pdf 15800.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : ساختمان، بخش حقیقی، رشد اقتصادی، کشاورزی، صنعت، خدمات، نفت، اقتصاد ایران

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدرضا عبداللهی / آقای سیدهادی موسوی نیک / آقای شاهین جوادی /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /