گزارش پارلمان الکترونیکی سال 2016: 2. برنامه ریزی و مدیریت فناوری اطلاعات پارلمانی

توضیحات
فایل : 15802.pdf 15802.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین

برچسب ها

فارسی : سامانه های فناوری اطلاعات پارلمانی، مدیریت اسناد پارلمانی، چالش های پارلمان الکترونیکی، فناوری اطلاعات در مجلس عوام بریتانیا، بودجه فناوری اطلاعات پارلمانی، پارلمان الکترونیکی 2016، سامانه های رأی گیری در صحن عمومی، الگوهای ثبت مشروح مذاکرات، اولویت های آموزشی فناوری اطلاعات

نقش ها

ترجمه و تدوین کنندگان : آقای محمدامین فصیحی / آقای ابوالقاسم رجبی / خانم فاطمه علوی / آقای حسن پوراسماعیل /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : آقای رمضانعلی سبحانی فر دبیر کارگروه ارتباطات و فناوری اطالاعات مجلس شورای اسلامی /