جداول داده- ستانده سال های 1380 و 1385 به قیمت ثابت (پایه های آماری و روش محاسبه)

توضیحات
فایل : 15804.pdf 15804.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : جدول داده - ستانده به قیمت ثابت، تحلیل ایستای مقایسه ای، روش تعدیل مضاعف، جدول داده - ستانده، روش راس، روش راس ترکیب شده

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابوالمحسن والی زاده / خانم نرگس صادقی / خانم بهاره اخوان /
ناظر علمی : آقای علی اصغر بانویی / آقای سیدهادی موسوی نیک / آقای محمدرضا عبداللهی /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : خانم فاطمه بزازان / آقای ابوالفضل خاوری نژاد /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /