اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به همکاری درخصوص اقتصاد مقاومتی»

توضیحات
فایل : 15805.pdf 15805.pdf
دفاتر : مطالعات فرهنگی

برچسب ها

فارسی : 1- اقتصاد مقاومتی، صدا و سیما

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سینا کلهر / آقای سیدعلی محسنیان /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای امین طیب طاهر /
همکاران : آقای علیرضا نظری /
ناظر علمی : آقای ایروان مسعودی اصل /
متقاضی : کمیسیون فرهنگی /