ارزیابی گزارش های عملکرد 6 ماهه دوم سال 1394 و 6 ماهه اول سال 1395 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی (موضوع ماده (88))

توضیحات
فایل : 15808.pdf 15808.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصاد بخش عمومی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم ناهید حکیم شوشتری / خانم مهتاب قراخانلو / آقای عبدالرضا ارسطو /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /
متقاضی : کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی /