خبرنامه تحولات انرژی (15) دوره دهم

توضیحات
فایل : 15806.pdf 15806.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : چین، هند، پتروپالایش، نفت و فرآورده ها

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
همکاران : آقای وحید محمدی /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : کمیسیون انرژی /