نقش و جایگاه صنایع دریایی در اقتصاد ایران (با نگاهی به احکام قانون برنامه ششم توسعه و راهکارهای اجرایی دستیابی به اهداف صنایع دریایی)

توضیحات
فایل : 15810.pdf 15810.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : صنایع دریایی، برنامه ششم توسعه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدسعید سیف / آقای علی اصغر اژدری / آقای سعید شجاعی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /