اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره )2( ماده (76) قانون تأمین اجتماعی» (اعاده شده از شورای نگهبان)

توضیحات
فایل : 15575-2.pdf 15575-2.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی