اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی» (در اجرای تبصره (1) ماده (49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

توضیحات
فایل : 15794-1.pdf 15794-1.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات اقتصادی