اظهارنظر کارشناسی درباره: «کلیات لایحه تجارت» (اعاده شده از شورای نگهبان)

توضیحات
فایل : 15811.pdf 15811.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی