هوش مصنوعی و قانونگذاری (2) (روش های استدلالی برای هوش مصنوعی و قانون)

توضیحات
فایل : 15812.pdf 15812.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی

برچسب ها

فارسی : قانون منطقی، قانون استدلالی، هوش مصنوعی، روش استدلالی، سیستمهای چندعاملیتی، مدل های گفتگو، منطق قانونی، استدلال روشی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای خالد شیخ الاسلامی /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : خانم طاهره سیدمحمد /