مبانی سیاستی اداره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

توضیحات
فایل : 15819.pdf 15819.pdf
دفاتر : مطالعات فرهنگی

برچسب ها

فارسی : سیاستگذاری فرهنگی، الگوهای کلاسیک سیاست فرهنگ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهانی شدن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای اسماعیل نوده فراهانی /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر /
اظهارنظر کننده : آقای سیدعلی کشفی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اجتماعی- فرهنگی /