اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره «2» ماده (76) قانون تأمین اجتماعی» (اعاده شده از شورای نگهبان)(2)

توضیحات
فایل : 15575-3.pdf 15575-3.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی