اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند «الف» ماده (90) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»

توضیحات
فایل : 15825.pdf 15825.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی