نقدی بر برآورد بیلان منابع آب زیرزمینی در کشور ایران: راهکارها و پیشنهادها

توضیحات
فایل : 15833.pdf 15833.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : بیلان آب، آب های زیر زمینی، ایران، منابع آب، کسری مخزن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حامد کتابچی / آقای داود محمودزاده /
همکاران : آقای سهند قدیمی / آقای مهدی صاغی جدید /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محسن صمدی /
مدیر مطالعه : آقای جمال محمدولی سامانی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /
ویراستار تخصصی : آقای جمال محمدولی سامانی /
ویراستار ادبی : خانم طاهره سیدمحمد /