اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»

توضیحات
فایل : 15840.pdf 15840.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصاد بخش عمومی، مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی