پیشگیری و مبارزه با فساد 1. فراتحلیل کیفی مطالعات فساد (مقالات فارسی)

توضیحات
فایل : 15834.pdf 15834.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : نقشه راه، سیاستگذاری، سیاست پژوهی، مبارزه، پیشگیری، فساد، فراتحلیل

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مجید الماسی / آقای سید محمدحسین فاطمی /
اظهارنظر کننده : خانم راضیه امامی میبدی /
ناظر علمی : آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای محمد قاسمی /
متقاضی : آقای علی لاریجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی) / فراکسیون شفاف سازی، سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی / فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی /