مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ایمنی هسته ای در کشورهای منتخب

توضیحات
فایل : 15838.pdf 15838.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین

برچسب ها

فارسی : آثار سوء مواد رادیواکتیو و مواد هسته ای، ایمنی هسته ای، تأسیسات هسته ای، کنوانسیون پاریس، کنوانسیون وین، مرجع ایمنی هسته ای کشور، مواد رادیواکتیو

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسین ثریائی آذر / آقای مرتضی براتی /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /