اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی آن»

توضیحات
فایل : 15382-2.pdf 15382-2.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی ، مطالعات حقوقی