بررسی وضعیت فرش دستباف ایران با تأکید بر فرش دستباف روستایی

توضیحات
فایل : 15842.pdf 15842.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : فرش دستباف، مشکلات ساختاری و مدیریتی، برنامه های توسعه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حجت ورمزیاری / آقای بهروز رازانی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محسن صمدی /
همکاران : آقای سعید شجاعی /
متقاضی : کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی /