هوش مصنوعی و قانونگذاری (3) (طرح راهبردی ملی تحقیق و توسعه هوش مصنوعی)

توضیحات
فایل : 15836.pdf 15836.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی

برچسب ها

فارسی : هوش، هوش مصنوعی، قانون مصنوعی، آینده قانون، قانون گذاری آینده، مجلس آینده، پارلمان آینده، آینده مجلس، قانون آینده، تأثیر فناوری بر قانون، تأثیر فناوری بر جامعه، فناوری نو، قانون گذاری و هوش مصنوعی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمحمد خوئی /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /