اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (اعاده شده از شورای نگهبان) (1)

توضیحات
فایل : 15538-4.pdf 15538-4.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی