اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری» 1. «مروری بر کلیات لایحه و محورهای تصمیم گیری»

توضیحات
فایل : 15847.pdf 15847.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : نظام اداری، بخش عمومی، واحدهای عملیاتی، قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی، دامنه شمول، سازمان اداری و استخدامی، مدیریت محلی، مدیریت منابع انسانی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدرضا مالکی / خانم فهیمه شکوهی / آقای حسام عزت آبادی پور / آقای اکبر شکوهی /
ناظر علمی : آقای ایروان مسعودی اصل /
متقاضی : کمیسیون اجتماعی /
همکاران : آقای حامد ناظمی / آقای سید مجتبی حسینی پور / آقای محمد جواهری / آقای مهدی فقیهی / آقای حسن پوراسماعیل / خانم راضیه امامی میبدی / آقای سید محمدحسین قریشی /