اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح»

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت