اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام دولت به توقف مطالعه، اجرا و توسعه طرح های انتقال آب و سدسازی در حوضه های آبریز رودخانه ها، تالاب ها و دریاچه های محلی به مدت 5 سال»

توضیحات
فایل : 15846.pdf 15846.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی