هنر تحریم ها نگاهی از درون میدان (ویرایش دوم)

توضیحات
فایل : 15861.pdf 15861.pdf
دفاتر : معاونت پژوهش های اقتصادی

برچسب ها

فارسی : نفیو، تحریم، هنر تحریم، برجام

نقش ها

ترجمه و تدوین کنندگان : گروه مترجمان /
متقاضی : آقای کاظم جلالی(رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی) /