اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشدید مجازات جرائم خشن ارتکابی علیه بزه دیدگان خاص»

توضیحات
فایل : 15867.pdf 15867.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی

برچسب ها

فارسی : مجازات، جرائم خشن، بزه دیده خاص، اطفال

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم سکینه خانعلی پور واجارگاه /
مدیر مطالعه : سید میثم عظیمی /
ناظر علمی : آقای جلیل محبی /
متقاضی : کمیسیون قضایی و حقوقی /
همکاران : خانم آسیه ارحامی / آقای مهدی نوروزیان /
همکاران خارج از مرکز : آقای سید محمد حسینی / آقای غلامحسین الهام / آقای جلیل امیدی / آقای فیروز محمودی /