اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اجرای اصل بیست و هفتم (27) قانون اساسی»

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی