تجربه توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی (4) مطالعه موردی کشور عربستان

توضیحات
فایل : 15872.pdf 15872.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : صنعت پتروشیمی، زنجیره ارزش

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای علی اصغر اژدری /
تهیه و تدوین : خانم رضوانه عباسی / خانم آزاده آقابیگی / خانم فاطمه میرجلیلی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /