اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی بازار خودرو»

توضیحات
فایل : 15876.pdf 15876.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : خودرو، واردات، تعرفه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سعید شجاعی / آقای حسین هرورانی /
همکاران : آقای حسن امجدیان /
مدیر مطالعه : آقای علی اصغر اژدری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی /