بررسی قوانین حفاظت از داده های کاربران در کشورهای منتخب

توضیحات
فایل : 15877.pdf 15877.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین

برچسب ها

فارسی : حمایت از داده ها، حفاظت از داده ها

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی فقیهی / آقای محمدجواد جمشیدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی /