بررسی چالش های معدن کاری زغال سنگ ایران

توضیحات
فایل : 15878.pdf 15878.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : معدن کاری، زغال سنگ، قیمتگذاری، ذوب آهن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سعید خانی / آقای ابراهیم مقصودی /
مدیر مطالعه : آقای بابک بهادری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی /