آینده پژوهی فرانسه

توضیحات
فایل : 15880.pdf 15880.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی

برچسب ها

فارسی : آینده پژوهی، فرانسه، سناریو نویسی، مکتب فرانسوی، پیش یابی، پیش بینی، اروپا، آینده نگری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابراهیم غلامپور آهنگر /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /