اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای» (اعاده شده از شورای نگهبان) (3)

توضیحات
فایل : 13940-8.pdf 13940-8.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی