اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (الف) ماده (90) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»

توضیحات
فایل : 15825-1.pdf 15825-1.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی