اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد» (طرح ساماندهی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور)

توضیحات
فایل : 15289-1.pdf 15289-1.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی