اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می نمایند» (اعاده شده از شورای نگهبان)

توضیحات
فایل : 13632-4.pdf 13632-4.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی